ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

เยนยนยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539้่

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559

พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

Additional information