ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

การเงินการคลัง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 )

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 )

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

Additional information