เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน competency

ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
1. นักบริหารงานท้องถิ่น
2. นักบริหารงานทั่วไป
3. นักบริหารงานคลัง
4. นักบริหารงานช่าง
5. นักบริหารงานการศึกษา
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นิติกร
9. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
10. วิศวกรโยธา
11. นักพัฒนาชุมชน
12. นักวิชาการศึกษา
13. นักวิชาการเงินและบัญชี
14. นักวิชาการสาธารณสุข
15. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16. เจ้าพนักงานธุรการ
17. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
18. เจ้าพนักงานพัสดุ
19. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
20.  นายช่างโยธา
21. นายช่างเขียนแบบ
22. นายช่างสำรวจ

 
^