เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  
  - การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
     - แบบประเมินแนวทางทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
     - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การบรรจุแต่งตั้ง
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ
การพัฒนาบุคลากร
        - กำหนดหลักสูตรการพันาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.
        - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศง 2564
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
        - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
        - ฐานการคำนวณร้อยละ
        - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของพนักงานครู
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
        - กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่น พ.ศ. 2558
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
        - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
        - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรธ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

 
^