เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

การตรวจสอบภายในและติดตามผล


          1) กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
          2) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

 
^