เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


          1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (คลิกที่นี่!!)
          2) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิกที่นี่!!)
          3) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (คลิกที่นี่!!)
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (คลิกที่นี่!!)

- การพัฒนาบุคลากร (คลิกที่นี่!!)
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (คลิกที่นี่!!)

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  (คลิกที่นี่!!)
          4) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิกที่นี่!!)
5) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
(คลิกที่นี่!!)
^