เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

คำขวัญประจำตำบล

ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า  ภูคอกม้าแหล่งธรรม

ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี

ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก

อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

ที่ตั้ง

      ตำบลศรีวิชัยเป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล  ของอำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้  ประมาณ 10 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 17.542196, ลองติจูด103.738566 เป็นถนนลาดยางตลอดแนว  เส้นทางหลวง  หมายเลข  222  ถนนสายพังโคน - บึงกาฬ  มีรถประจำทางวิ่งทุกวัน  เช่น  รถสองแถว  รถเมล์        สายอุดร - บึงกาฬ  และยังมีรถที่ประชาชนในเขตตำบลใช้เป็นพาหนะสัญจรไปมาทั้งรถยนต์  รถจักรยานยนต์  รถสามล้อเครื่อง  เป็นต้น

 

เนื้อที่
      
ตำบลศรีวิชัย  มีพื้นที่ทั้งหมด  90  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  56,250 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ          จดตำบลธาตุ  ตำบลคอนสวรรค์  และตำบลวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้              จดตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก     จดตำบลหนองสนม  อำเภวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก       จดตำบลโคกศิลา  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร
 
ภูมิประเทศ
      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีวิชัย  มีพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบเหมาะสำหรับ  การทำนา  ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

จำนวนหมู่บ้าน
      
ตำบลศรีวิชัยแบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น  16  หมู่บ้าน
      1. บ้านศรีวิชัย  หมู่ที่ 1
      2. บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ 2
      3. บ้านแก้ง  หมู่ที่ 3
      4. บ้านหัวนา  หมู่ที่ 4
      5. บ้านขัวสูง  หมู่ที่ 5
      6. บ้านดอนแดง  หมู่ที่ 6
      7. บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 7
      8. บ้านห้วยแสง  หมู่ที่ 8
      9. บ้านโนนสวาท  หมู่ที่ 9
     10. บ้านดอนแดงน้อย  หมู่ที่ 10
     11. บ้านร่มเย็นพัฒนา  หมู่ที่ 11
     12. บ้านนาเกษตร  หมู่ที่ 12
     13. บ้านขัวสูงสวรรค์  หมู่ที่ 13
     14. บ้านชัยเจริญ  หมู่ที่ 14
     15. บ้านแก้ง  หมู่ที่ 15
     16. บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ 16

ประชากร
      ตำบลศรีวิชัยมีประชากรทั้งสิ้น  9,308  คน  2,286  ครัวเรือน  แยกเป็น  ชาย  4,703  คน  หญิง  4,605 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  103.42 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อ.วานรนิวาส  ณ วันที่  30 เมษายน 2556)

สภาพทางเศรษฐกิจ
      อาชีพ
      
ประชากรในเขตตำบลศรีวิชัยส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนาอย่างเดียวประมาณร้อยละ 53.27  รองลงมาได้แก่  อาชีพรับจ้าง  เกษตรกรรม  และทั้งสองอย่างควบคู่กัน
หน่วย
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
      ธนาคาร(สถาบันการเงินชุมชน)      1 แห่ง
      โรงแรม                                    - แห่ง
      ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                       3 แห่ง
      โรงงานอุตสาหกรรม                    1 แห่ง
      โรงสี                                      27 แห่ง

สภาพสังคม
      การศึกษา
      
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                          จำนวน  7  โรงเรียน
            แยกเป็น  1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)              จำนวน  4  โรงเรียน
                         2) โรงเรียนขยายโอกาส (ป.1-ป.6)           จำนวน  3  โรงเรียน  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                   จำนวน  6  แห่ง
      ศูนย์อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     จำนวน  6  แห่ง
      ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย                                        จำนวน  1  แห่ง 
      
      สถาบันและองค์กรทางศาสนา
      
วัด            18  แห่ง
      มัสยิด         -   แห่ง
      ศาลเจ้า       -   แห่ง
      โบสถ์         -   แห่ง
      
      การสาธารณสุข
      
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม            จำนวน  1  แห่ง
      อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                              ร้อยละ  100
      อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)        จำนวน  147  คน
      
      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      
สถานีตำรวจภูธรตำบลศรีวิชัย                              จำนวน  1  แห่ง
      รถดับเพลิงประจำ  อบต.                                    จำนวน  1  คัน
      ตำรวจบ้านทุกหมู่บ้าน             

^