เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น
       - แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) (คลิกที่นี่!!)
         
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) (คลิกที่นี่!!)
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2566 (คลิกที่นี่!!)
แผนดำเนินงานประจำปี
       - แผนดำเนินงานประจำปี 2565  
(คลิกที่นี่!!)
       - แผนดำเนินงานประจำปี 2566 (คลิกที่นี่!!)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
       - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2565 (คลิกที่นี่!!!)
3) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
(คลิกที่นี่!!)
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)(คลิกที่นี่!!)
4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2564  
(คลิกที่นี่!!)
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2565  (คลิกที่นี่!!)  
^