เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานยุทธศาสตร์


1) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) (คลิกที่นี่!!)
2) แผนดำเนินงานประจำปี 2565  
(คลิกที่นี่!!)
3) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
(คลิกที่นี่!!)
4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2564  
(คลิกที่นี่!!)
^