เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิกที่นี่!!)
          2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (คลิกที่นี่!!)
          3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 
(คลิกที่นี่!!)
- รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 
(คลิกที่นี่!!)
^