เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


         
1) นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
      - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล (คลิกที่นี่!!)
      - กิจกรรมการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล (คลิกที่นี่!!)
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   (คลิกที่นี่!!)
3) การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  (คลิกที่นี่!!)
4) ประกาศ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (คลิกที่นี่!!)
^