เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนสินทรัพย์

  
1) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิกที่นี่!!)
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (คลิกที่นี่!!)
          2) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   (คลิกที่นี่!!)
- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565    (คลิกที่นี่!!)
- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566    (คลิกที่นี่!!)
- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   (คลิกที่นี่!!)
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1   (คลิกที่นี่!!)
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 (คลิกที่นี่!!)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยแคนตอนล่าง บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาลงหินลูกรังบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย  หมู่ที่ ๑ (คลิกที่นี่)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยลาดยางแอสฟัสท์ติก ที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย (คลิกที่นี่)
          3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- แบบ ส.ข.ร. เดือนตุลาคม 2564 (
คลิกที่นี่!!)
- แบบ ส.ข.ร. เดือนพฤศจิกายน 2564 
(คลิกที่นี่!!)
- แบบ ส.ข.ร. เดือนธันวาคม 2564
- แบบ ส.ข.ร. เดือนมกราคม 2565 
(คลิกที่นี่!!)

- แบบ ส.ข.ร. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (คลิกที่นี่!!)
- แบบ ส.ข.ร. เดือนมีนาคม 2565 (คลิกที่นี่!!)
- แบบ ส.ข.ร. เดือนเมษายน 2565 (คลิกที่นี่!!)
- แบบ ส.ข.ร. เดือนพฤษภาคม 2565 (คลิกที่นี่!!)
แบบ ส.ข.ร. เดือนตุลาคม 2565 (คลิกที่นี่!!)
แบบ ส.ข.ร. เดือนพฤศจิกายน 256(คลิกที่นี่!!)
แบบ ส.ข.ร. เดือนธันวาคม 2565 (คลิกที่นี่!!)
แบบ ส.ข.ร. เดือนมกราคม 2566 (คลิกที่นี่!!)
แบบ ส.ข.ร. เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (คลิกที่นี่!!)
- แบบ ส.ข.ร. เดือนมีนาคม 2566 (คลิกที่นี่!!)


          4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิกที่นี่!!)
                รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 256(คลิกที่นี่!!)
          5) 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (คลิกที่นี่!!)
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2565
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ 2565
  (คลิกที่นี่่!!)
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2566
(คลิกที่นี่!!)
^