เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

Download

pdf
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ.ร่มเย็น ม. 11.pdf
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบล สายบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลเดื่อศรีคันไชย
pdf
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ.ดอนแดงน้อย ม. 10.pdf
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบล สายบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่10 - บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11
pdf
แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ.pdf
แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
doc
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ.doc
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
pdf
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
pdf
แบบฟอร์ม ข.5.pdf
(แบบ ข.5) คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
pdf
แบบฟอร์ม ข.4.pdf
(แบบ ข.4) คำขออนุญาตดัดแปลง.pdf
pdf
แบบฟอร์ม ข.3.pdf
(แบบ ข.3) คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
pdf
แบบฟอร์ม ข.1.pdf
(แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
pdf
แบบฟอร์ม ข.2.pdf
(แบบ ข.2) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1
^