เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

Download

pdf
แบบฟอร์ม ข.5.pdf
(แบบ ข.5) คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
pdf
แบบฟอร์ม ข.4.pdf
(แบบ ข.4) คำขออนุญาตดัดแปลง.pdf
pdf
แบบฟอร์ม ข.3.pdf
(แบบ ข.3) คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
pdf
แบบฟอร์ม ข.1.pdf
(แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
pdf
แบบฟอร์ม ข.2.pdf
(แบบ ข.2) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1
^