เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานกิจการสภา

ประกาศกิจการสภาฯ
                            - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564   (คลิกที่นี่!!)
                       - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   (คลิกที่นี่!!)
                   
- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564   (คลิกที่นี่!!)
                   
- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564   (คลิกที่นี่!!)
                  
     - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   (คลิกที่นี่!!)
                       - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564   (คลิกที่นี่!!)
รายงานการประชุมสภาฯ
                    - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   (คลิกที่นี่!!)
                 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564  (คลิกที่นี่!!)
                    - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564  (คลิกที่นี่!!)
                   
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564    (คลิกที่นี่!!)
                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564    (คลิกที่นี่!!)
                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564  (คลิกที่นี่!!)
                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2564  (คลิกที่นี่!!)


 
^