เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานช่าง


          1) งานช่างโยธา
            2) งานช่างสำรวจ
          3) งานเขียนแบบ
   4.งานไฟฟ้า
     5.งานประปา

          6) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน  รายไตรมาส  และประจำปี
^