เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายนิรันดร โฮมวงศ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โทร. 089-2792367

 • thumbnail

  นายกังวาน จันทมาลา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โทร. 087-2222437

 • thumbnail

  นายอารมย์ แก้วศรีรัง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โทร. 082-8423415

 • thumbnail

  นายอุทัย คชเคลื่อน

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โทร. 086-2024841

 • thumbnail

  นางขนิษฐษ ชูกลิ่น

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โทร.087-2164957

 • thumbnail

  นายวิทยา กาสุริย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โทร. 087-8577615

^