เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ระเบียบ กฎหมาย

                    พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (คลิกที่นี่!!)
2. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  (คลิกที่นี่!!)
3. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 (คลิกที่นี่!!)
4. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คลิกที่นี่!!)
5. พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (คลิกที่นี่!!)
6. พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457  (คลิกที่นี่!!)
7. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539 (คลิกที่นี่!!)
8. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (คลิกที่นี่!!)
9. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (คลิกที่นี่!!)
                    ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 (คลิกที่นี่!!)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (คลิกที่นี่!!)
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างลแะการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (คลิกที่นี่!!)
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (คลิกที่นี่!!)
^