เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1) รายงานการเจาะปรุใบเสร็จและการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงิน yes
          2) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลศรีวิชัย
3) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย
 
^