เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


1) รายงานการเจาะปรุใบเสร็จและการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงิน
          2) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลศรีวิชัย
          3) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
          4) คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
          5) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 
^